در آپلود فارسی عکس های خود را بارگزاری / آپلود کنید و به راحتی با دوستان، خانواد یا شبکه ی مورد نظرتان به اشتراک بگذارید.

Supported Image Formats:png, jpg, jpeg, gif, bmp, psd Maximum Filesize:2 MB Hot Linking limit: محدودیت زمانی:مادام العمر

Description: (optional)
preferences
If only a height or width is entered, the image will keep it's aspect ratio. Entering a height and width will resize the image to your given height and width size!
Upload Multiple Images (max 10)

حامیان طلایی
حامیان نقره ای