در آپلود فارسی عکس های خود را بارگزاری / آپلود کنید و به راحتی با دوستان، خانواد یا شبکه ی مورد نظرتان به اشتراک بگذارید.

Formatos Suportados:png, jpg, jpeg, gif, bmp, psd Tamanho Máximo Permitido:2 MB Limite para Hot Linking: محدودیت زمانی:مادام العمر

Descrição: (opcional)
Preferências
Se somente a altura ou largura for informada, a imagem irá manter sua proporção. Informando a altura e largura a imagem será redimensionada para as duas dimensões que você forneceu!
Enviar Múltiplas Imagens (max 10)

حامیان طلایی
حامیان نقره ای