در آپلود فارسی عکس های خود را بارگزاری / آپلود کنید و به راحتی با دوستان، خانواد یا شبکه ی مورد نظرتان به اشتراک بگذارید.

Formatos De Imagen Soportados:png, jpg, jpeg, gif, bmp, psd Tamaño Maximo Del Imagen:2 MB Limite Hot Linking: محدودیت زمانی:مادام العمر

Descripcion: (opcional)
Preferencias
¡Si solo introduce una (la altura o la anchura), la imagen guardara la relacion de aspecto. Si introduce la altura y la anchura redimensionara la imagen a su altura dada y el tamaño de anchura!
Subir Multiples Imagenes (max 10)

حامیان طلایی
حامیان نقره ای